V dnešnom článku sa opäť vrátime k jednému z projektov, ktorý sme vám už na našom blogu predstavili. Ide o Zochovu X, ktorej výstavba začala ešte v minulom roku.

Tento projekt pozostáva z dvoch častí. Jednou je rekonštrukcia národnej kultúrnej pamiatky. Tou druhou je realizácia hrubej stavby prístavby, ktorú si v dnešnom článku bližšie priblížime. Dozviete sa viac aj o tom, ako sme si poradili pri usporiadaní zariadenia staveniska so stiesnenými podmienkami, aký typ inovatívneho spôsobu hydroizolácie sme zvolili alebo to aké debnenie sme museli použiť kvôli kontaktu so susednou budovou.

O priebehu rekonštrukcie ste si už mohli na našom blogu prečítať dávnejšie. Zároveň sme sa, aj spolu so statikom Ing. Ivanom Holubom, pozreli na rozsah poškodenia budovy, dôvod tohto dezolátneho stavu, ale aj to prečo a akým spôsobom bolo nutné celú stavbu sanovať a zrekonštruovať, aby mohla byť aj naďalej využívaná. Vďaka tomu sa táto pamiatka vyčlení z množstva starých chátrajúcich budov, akých nájdeme v starej časti Bratislavy mnoho, a môže opäť slúžiť obyvateľom mesta na bývanie alebo podnikanie. Preto sme radi, že sme sa zúčastnili tohto projektu a mohli sa takýmto spôsobom podieľať na zlepšení panorámy centra mesta.

 

Tento projekt môžeme radiť jednoznačne medzi jeden z tých zložitejších, ktoré naša spoločnosť realizovala. Preveril našu prípravu a plánovanie, koordinovanosť prác a pracovníkov, ale aj schopnosť pracovať v stiesnených podmienkach.

Vyhotovenie základovej konštrukcie

Aby samotné stavebné práce mohli začať, muselo sa pristúpiť k zabezpečeniu stavebnej jamy. Zabezpečenie bolo realizované záporovým pažením pozdĺž jamy spolu s prúdovou injektážou. Tá spevnila podložie aj pod samotnou kultúrnou pamiatkou a aj pod okolitou zástavbou.

Objekt novostavby je založený na mikropilótach a na železobetónovej základovej doske, ktorá už bola v našej réžií. Plocha základovej dosky a samotného podlažia budovy je približne 800 m2, čo nie je vôbec málo. Okrem toho, že spodná hrana dosky je v hĺbke -7,9 m od uvažovanej 0,00 v objekte, ale aj to že samotná príprava a betonáž bola v obmedzených podmienkach, museli sme sa popasovať aj so spodnou vodou, ktorá sa nachádzala v úrovni základovej škáry.

Čerpanie podzemnej vody zo stavebnej jamy bolo zabezpečené prostredníctvom štyroch čerpacích studní, ktoré boli neustále prečerpávané a voda zo studní bola privádzaná do vsakovacích šácht.

Vďaka týmto opatreniam sme sa mohli pustiť do realizácie najskôr podkladového betónu a potom aj do samotnej základovej dosky. Doska dosahovala hrúbku od 500 do 700mm. Keďže v mieste založenia objektu bol výskyt podzemnej vody, ktorá bola navyše vysoko agresívna, objekt bolo nutné zaizolovať dostatočnou hydroizoláciou. Čerpacie studne sme nakoniec celé zabetónovali.

Inovatívny spôsob vyhotovenie hydroizolácie ochráni stavbu od prenikania vody do objektu

S pojmom biela vaňa sme sa už stretli v predchádzajúcom článku. Jedná sa o použitie takých prvkov alebo konštrukcií, ktoré zaistia celkovú vodonepriepustnosť konštrukcie a tým plnú funkčnosť užívania objektu.

Aby sme zabezpečili celú konštrukciu proti prenikaniu nežiaducej vody do objektu, po dohode s investorom, sme zvolili inovatívny spôsob zaizolovania spodnej stavby. Tento spôsob pochádza od spoločnosti Sika Slovensko, spol. s r.o., ktorá súčasne navrhla spôsob vyhotovenia hydroizolácie.

 

Technický návrh tohto typu bol na území Slovenska realizovaný len druhý krát.

 

Samozrejme to neznamená, že sme na stavbe experimentovali a nevedeli do čoho ideme. Všetky použité materiály sú odskúšané a vyhovujú všetkým požiadavkám aj normám.

Rozdiel medzi klasickou hydroizoláciou a hydroizolačnou membránou SikaProof

Rozdiel medzi klasickou fóliovou hydroizoláciou a hydroizolačnou membránou SikaProof je v zásade v tom, že membrána, ktorá je uložená na konštrukcii sa správa akoby bola priamo súčasťou železobetónovej steny alebo základu. Ak vznikne priesak vody do objektu v nejakom mieste, vieme s presnosťou určiť, že v tom mieste bol problém pri zhotovení hydroizolácie. Naopak ak začne nedopatrením prenikať voda do objektu s použitím klasickej fóliovej hydroizolácie, prípadne asfaltovej hydroizolácie, nevieme určiť v ktorej časti je fólia poškodená, pretože prenikajúca voda prejde fóliou do konštrukcie v tej časti, kde je aj konštrukcia oslabená.

Vyhotovenie hydroizolácie

Pri vyhotovení hydroizolácie sa uložila ochranná geotextília na podkladový betón. Následne sa položila hydroizolačná membrána, ktorej spoje sa prekladali a lepili špeciálnymi páskami SikaProof Tape. Rovnako sa zabezpečili aj všetky prestupy konštrukciami. Pri aplikácií membrány na zvislé steny sme museli najskôr vytvoriť rovný podklad.

Aby sme zabezpečili vodonepriepustné spoje, použili sme na utesnenie tesniaci pás Sika KAB 150. Tie sme uložili po obvode ešte pred samotnou betonážou dosky. Kombinovaný tesniaci pás KAB 175 S sme dali na miesta styku vodorovnej dosky s vertikálnou stenou. Tento pás svojou napučovacou schopnosťou zaistí vodonepriepustnosť pracovnej škáry. Celá realizácia bola pod dohľadom spoločnosti SIKA Slovensko. So spoločnosťou sme už spolupracovali aj na iných projektoch, pretože  vždy hľadáme najvhodnejšie riešenia a koncepcie zabezpečenia stavebných konštrukcií.

 

Zároveň všetci naši pracovníci boli riadne zaškolení, aby sa dodržali všetky technologické postupy pre správne fungovanie návrhu.

Príprava stavebných prác zahŕňala aj správny návrh debnenia

Nosný systém prístavby je navrhnutý ako stenovo skeletový systém. V podzemných podlažiach v mieste parkovísk sú steny nahradené železobetónovými stĺpmi aj s kruhovým prierezom.

 

Novostavba objektu sa okrem pristavovania k národnej pamiatke, pristavuje aj k ďalším susedným budovám, ktoré sú naplno využívané.

V častiach kde nebol priestor realizovať obojstranné stenové debnenie, sme museli vyhotoviť steny s jednostranným debnením. „Obojstranná forma“, ktorá sa zvyčajne používa pri zvislých konštrukciách, sa postaví z obidvoch strán konštrukcie a následne zmontuje spínacími páskami alebo tyčami.

Na rozdiel od toho pri jednostrannom debnení napájame zvislú konštrukciu na susednú už budovu objekt, pretože nie je priestor na použitie formy debnenia aj z druhej strany. Aby sa konštrukcia priamo nedotýkala na priľahlého objektu, medzi novovybudovanú a už existujúcu časť sa namontovala dilatácia vo forme tepelnej izolácie, ktorá zároveň slúži ako ochrana objektu.

konštrukcia obojstranného debnenia

podopretie jednostranného debnenia

Jednostranné debnenie je zároveň potrebné podoprieť po celej jeho výške. To zabráni preklopeniu v dôsledku tlaku čerstvého betónu. Spôsob podopretia závisí od výšky budovanej konštrukcie. Rovnaký princíp sme aplikovali aj na obvodové steny podzemných podlaží, kde sme boli limitovaný stavebnou jamou. V tomto prípade sme však steny nenapájali na budovu, ale na záporové paženie. Medzi paženie a zvislé železobetónové časti sme vložili polystyrén. Na každý pôdorys objektu bol vyhotovený kladačský plán, ktorý presne špecifikoval kde, aké debnenie a akým spôsob ukotvenia má byť použitý na jednotlivé časti konštrukcie.

jednostranné debnenie priamo na stavbe

Vodorovný nosný systém je tvorený bezprievlakovými železobetónovými doskami hrúbky v rozmedzí od 200 až 250 mm. Keďže je celý objekt členitý a vzhľadom na klesanie terénu, z jednej aj z druhej strany ulíc sú stropné dosky v niektorých miestach uskočené aj o 1m v smere kolmom na Zochovu ulicu. Strešné konštrukcie sú riešené sústavou plochých železobetónových striech rozdelených podľa spôsobu využitia.

rampa – vstup do podzemných priestorov

Stiesnené podmienky skomplikovali aj usporiadanie zariadenia staveniska, časť musela byť v susednom areáli

Stavba je zasadané do lokality s hustou výstavbou. Preto sme si museli s týmto obmedzeným priestorom poradiť.

 

Stiesnené podmienky mali za následok nielen komplikovanejšiu výstavbu, ale aj zložitejšie usporiadanie zariadenia staveniska.

Okolitá plocha, zástavba ako aj parcely od investora nedovoľovali zhotoviť celé zariadenie staveniska hneď vedľa objektu.

Voľnú časť stavebného pozemku sme používali ako skladovaciu plochu pre materiál a malú mechanizáciu. Kancelárie pre našich zamestnancov pôsobiacich na stavbe boli umiestnené v areáli oproti národnej pamiatke. V tejto časti sme pristúpili aj k založeniu vežového žeriava, ktorý nám slúžil na presun materiálu po stavenisku. Pri návrhu a type vežového žeriava sme museli brať do úvahy okolité budovy aj dĺžku výložníka tak, aby bolo možné čo najefektívnejšie presúvať materiál. Zároveň v tejto časti boli umiestnené aj sociálne zariadenia pre pracovníkov a jednotlivé kontajnery na stavebné odpady.

Fotky Martin Viazanko – www.viazanko.sk

Momentálne na stavbe končia stavebné práce týkajúce sa hrubej stavby, ktorej je naša spoločnosť dodávateľom. Po posledných úkonoch a skompletizovaní prác pristúpime k odovzdaniu stavby investorovi. Po nás prídu na rad ďalšie profesie, ktoré projekt Zochova X dokončia do požadovaného štádia, aby mohol naplno slúžiť budúcim užívateľom.

Keďže stavebné práce prebiehali nepretržite niekoľko mesiacov, k tomuto projektu sa ešte v najbližšej dobe na našom blogu vrátime. Čakajú vás ďalšie zaujímavé informácie, fotografie, ako aj pohľad do zákulisia prác. Ak nechcete tento článok zmeškať, stačí zanechať váš mail a zapísať sa do odberu noviniek.

V dnešnom článku sa opäť vrátime k jednému z projektov, ktorý sme vám už na našom blogu predstavili. Ide o Zochovu X, ktorej výstavba začala ešte v minulom roku.

Tento projekt pozostáva z dvoch častí. Jednou je rekonštrukcia národnej kultúrnej pamiatky. Tou druhou je realizácia hrubej stavby prístavby, ktorú si v dnešnom článku bližšie priblížime. Dozviete sa viac aj o tom, ako sme si poradili pri usporiadaní zariadenia staveniska so stiesnenými podmienkami, aký typ inovatívneho spôsobu hydroizolácie sme zvolili alebo to aké debnenie sme museli použiť kvôli kontaktu so susednou budovou.

O priebehu rekonštrukcie ste si už mohli na našom blogu prečítať dávnejšie. Zároveň sme sa, aj spolu so statikom Ing. Ivanom Holubom, pozreli na rozsah poškodenia budovy, dôvod tohto dezolátneho stavu, ale aj to prečo a akým spôsobom bolo nutné celú stavbu sanovať a zrekonštruovať, aby mohla byť aj naďalej využívaná. Vďaka tomu sa táto pamiatka vyčlení z množstva starých chátrajúcich budov, akých nájdeme v starej časti Bratislavy mnoho, a môže opäť slúžiť obyvateľom mesta na bývanie alebo podnikanie. Preto sme radi, že sme sa zúčastnili tohto projektu a mohli sa takýmto spôsobom podieľať na zlepšení panorámy centra mesta.

 

Tento projekt môžeme radiť jednoznačne medzi jeden z tých zložitejších, ktoré naša spoločnosť realizovala. Preveril našu prípravu a plánovanie, koordinovanosť prác a pracovníkov, ale aj schopnosť pracovať v stiesnených podmienkach.

Vyhotovenie základovej konštrukcie

Aby samotné stavebné práce mohli začať, muselo sa pristúpiť k zabezpečeniu stavebnej jamy. Zabezpečenie bolo realizované záporovým pažením pozdĺž jamy spolu s prúdovou injektážou. Tá spevnila podložie aj pod samotnou kultúrnou pamiatkou a aj pod okolitou zástavbou.

Objekt novostavby je založený na mikropilótach a na železobetónovej základovej doske, ktorá už bola v našej réžií. Plocha základovej dosky a samotného podlažia budovy je približne 800 m2, čo nie je vôbec málo. Okrem toho, že spodná hrana dosky je v hĺbke -7,9 m od uvažovanej 0,00 v objekte, ale aj to že samotná príprava a betonáž bola v obmedzených podmienkach, museli sme sa popasovať aj so spodnou vodou, ktorá sa nachádzala v úrovni základovej škáry.

Čerpanie podzemnej vody zo stavebnej jamy bolo zabezpečené prostredníctvom štyroch čerpacích studní, ktoré boli neustále prečerpávané a voda zo studní bola privádzaná do vsakovacích šácht.

Vďaka týmto opatreniam sme sa mohli pustiť do realizácie najskôr podkladového betónu a potom aj do samotnej základovej dosky. Doska dosahovala hrúbku od 500 do 700mm. Keďže v mieste založenia objektu bol výskyt podzemnej vody, ktorá bola navyše vysoko agresívna, objekt bolo nutné zaizolovať dostatočnou hydroizoláciou. Čerpacie studne sme nakoniec celé zabetónovali.

Inovatívny spôsob vyhotovenie hydroizolácie ochráni stavbu od prenikania vody do objektu

S pojmom biela vaňa sme sa už stretli v predchádzajúcom článku. Jedná sa o použitie takých prvkov alebo konštrukcií, ktoré zaistia celkovú vodonepriepustnosť konštrukcie a tým plnú funkčnosť užívania objektu.

Aby sme zabezpečili celú konštrukciu proti prenikaniu nežiaducej vody do objektu, po dohode s investorom, sme zvolili inovatívny spôsob zaizolovania spodnej stavby. Tento spôsob pochádza od spoločnosti Sika Slovensko, spol. s r.o., ktorá súčasne navrhla spôsob vyhotovenia hydroizolácie.

 

Technický návrh tohto typu bol na území Slovenska realizovaný len druhý krát.

 

Samozrejme to neznamená, že sme na stavbe experimentovali a nevedeli do čoho ideme. Všetky použité materiály sú odskúšané a vyhovujú všetkým požiadavkám aj normám.

Rozdiel medzi klasickou hydroizoláciou a hydroizolačnou membránou SikaProof

Rozdiel medzi klasickou fóliovou hydroizoláciou a hydroizolačnou membránou SikaProof je v zásade v tom, že membrána, ktorá je uložená na konštrukcii sa správa akoby bola priamo súčasťou železobetónovej steny alebo základu. Ak vznikne priesak vody do objektu v nejakom mieste, vieme s presnosťou určiť, že v tom mieste bol problém pri zhotovení hydroizolácie. Naopak ak začne nedopatrením prenikať voda do objektu s použitím klasickej fóliovej hydroizolácie, prípadne asfaltovej hydroizolácie, nevieme určiť v ktorej časti je fólia poškodená, pretože prenikajúca voda prejde fóliou do konštrukcie v tej časti, kde je aj konštrukcia oslabená.

Vyhotovenie hydroizolácie

Pri vyhotovení hydroizolácie sa uložila ochranná geotextília na podkladový betón. Následne sa položila hydroizolačná membrána, ktorej spoje sa prekladali a lepili špeciálnymi páskami SikaProof Tape. Rovnako sa zabezpečili aj všetky prestupy konštrukciami. Pri aplikácií membrány na zvislé steny sme museli najskôr vytvoriť rovný podklad.

Aby sme zabezpečili vodonepriepustné spoje, použili sme na utesnenie tesniaci pás Sika KAB 150. Tie sme uložili po obvode ešte pred samotnou betonážou dosky. Kombinovaný tesniaci pás KAB 175 S sme dali na miesta styku vodorovnej dosky s vertikálnou stenou. Tento pás svojou napučovacou schopnosťou zaistí vodonepriepustnosť pracovnej škáry. Celá realizácia bola pod dohľadom spoločnosti SIKA Slovensko. So spoločnosťou sme už spolupracovali aj na iných projektoch, pretože  vždy hľadáme najvhodnejšie riešenia a koncepcie zabezpečenia stavebných konštrukcií.

 

Zároveň všetci naši pracovníci boli riadne zaškolení, aby sa dodržali všetky technologické postupy pre správne fungovanie návrhu.

Príprava stavebných prác zahŕňala aj správny návrh debnenia

Nosný systém prístavby je navrhnutý ako stenovo skeletový systém. V podzemných podlažiach v mieste parkovísk sú steny nahradené železobetónovými stĺpmi aj s kruhovým prierezom.

 

Novostavba objektu sa okrem pristavovania k národnej pamiatke, pristavuje aj k ďalším susedným budovám, ktoré sú naplno využívané.

V častiach kde nebol priestor realizovať obojstranné stenové debnenie, sme museli vyhotoviť steny s jednostranným debnením. „Obojstranná forma“, ktorá sa zvyčajne používa pri zvislých konštrukciách, sa postaví z obidvoch strán konštrukcie a následne zmontuje spínacími páskami alebo tyčami.

Na rozdiel od toho pri jednostrannom debnení napájame zvislú konštrukciu na susednú už budovu objekt, pretože nie je priestor na použitie formy debnenia aj z druhej strany. Aby sa konštrukcia priamo nedotýkala na priľahlého objektu, medzi novovybudovanú a už existujúcu časť sa namontovala dilatácia vo forme tepelnej izolácie, ktorá zároveň slúži ako ochrana objektu.

konštrukcia obojstranného debnenia

podopretie jednostranného debnenia

Jednostranné debnenie je zároveň potrebné podoprieť po celej jeho výške. To zabráni preklopeniu v dôsledku tlaku čerstvého betónu. Spôsob podopretia závisí od výšky budovanej konštrukcie. Rovnaký princíp sme aplikovali aj na obvodové steny podzemných podlaží, kde sme boli limitovaný stavebnou jamou. V tomto prípade sme však steny nenapájali na budovu, ale na záporové paženie. Medzi paženie a zvislé železobetónové časti sme vložili polystyrén. Na každý pôdorys objektu bol vyhotovený kladačský plán, ktorý presne špecifikoval kde, aké debnenie a akým spôsob ukotvenia má byť použitý na jednotlivé časti konštrukcie.

jednostranné debnenie priamo na stavbe

Vodorovný nosný systém je tvorený bezprievlakovými železobetónovými doskami hrúbky v rozmedzí od 200 až 250 mm. Keďže je celý objekt členitý a vzhľadom na klesanie terénu, z jednej aj z druhej strany ulíc sú stropné dosky v niektorých miestach uskočené aj o 1m v smere kolmom na Zochovu ulicu. Strešné konštrukcie sú riešené sústavou plochých železobetónových striech rozdelených podľa spôsobu využitia.

rampa – vstup do podzemných priestorov

Stiesnené podmienky skomplikovali aj usporiadanie zariadenia staveniska, časť musela byť v susednom areáli

Stavba je zasadané do lokality s hustou výstavbou. Preto sme si museli s týmto obmedzeným priestorom poradiť.

 

Stiesnené podmienky mali za následok nielen komplikovanejšiu výstavbu, ale aj zložitejšie usporiadanie zariadenia staveniska.

Okolitá plocha, zástavba ako aj parcely od investora nedovoľovali zhotoviť celé zariadenie staveniska hneď vedľa objektu.

Voľnú časť stavebného pozemku sme používali ako skladovaciu plochu pre materiál a malú mechanizáciu. Kancelárie pre našich zamestnancov pôsobiacich na stavbe boli umiestnené v areáli oproti národnej pamiatke. V tejto časti sme pristúpili aj k založeniu vežového žeriava, ktorý nám slúžil na presun materiálu po stavenisku. Pri návrhu a type vežového žeriava sme museli brať do úvahy okolité budovy aj dĺžku výložníka tak, aby bolo možné čo najefektívnejšie presúvať materiál. Zároveň v tejto časti boli umiestnené aj sociálne zariadenia pre pracovníkov a jednotlivé kontajnery na stavebné odpady.

Fotky Martin Viazanko – www.viazanko.sk

Momentálne na stavbe končia stavebné práce týkajúce sa hrubej stavby, ktorej je naša spoločnosť dodávateľom. Po posledných úkonoch a skompletizovaní prác pristúpime k odovzdaniu stavby investorovi. Po nás prídu na rad ďalšie profesie, ktoré projekt Zochova X dokončia do požadovaného štádia, aby mohol naplno slúžiť budúcim užívateľom.

Keďže stavebné práce prebiehali nepretržite niekoľko mesiacov, k tomuto projektu sa ešte v najbližšej dobe na našom blogu vrátime. Čakajú vás ďalšie zaujímavé informácie, fotografie, ako aj pohľad do zákulisia prác. Ak nechcete tento článok zmeškať, stačí zanechať váš mail a zapísať sa do odberu noviniek.

Počas výstavby hrubej stavby sa môžu vyskytnúť nečakané situácie a problémy.

S našou stavebnou firmou sa toho obávať nemusíte. Vďaka našim bohatým skúsenostiam a odborníkom na stavbe, si s tým hravo poradíme. Nechajte výstavbu na nás.

POZRIEŤ PONUKU SLUŽIEB

Počas výstavby hrubej stavby sa môžu vyskytnúť nečakané situácie a problémy.

S našou stavebnou firmou sa toho obávať nemusíte. Vďaka našim bohatým skúsenostiam a odborníkom na stavbe, si s tým hravo poradíme. Nechajte výstavbu na nás.

POZRIEŤ PONUKU SLUŽIEB