Minule sme vám predstavili projekt Zochova X, na ktorého realizácii sa naša firma podieľa. Ide o rekonštrukciu národnej kultúrnej pamiatky a jej následnú dostavbu s cieľom vytvoriť Polyfunkčný dom. Na základe rozhodnutia Krajského pamiatkového úradu o zachovaní pôvodného stavu niektorých častí, v sebe tento projekt zahŕňa zrekonštruovanie historickej časti budovy a dobudovanie nového komplexu. V tomto článku sa bližšie pozrieme na to ako prebiehali búracie práce a sanácia koštrukcií.

Záver statika: „Je to staticky nevyhovujúca stavba.“

Pred začatím búracích prác bol vykonaný statický vizuálny prieskum. Tento prieskum zhodnotil národnú kultúrnu pamiatku ako schátranú stavbu s početnými havarijnými poruchami:

– nosného muriva,

– klenbových tehlových pásov,

– skorodovaných oceľových nosníkov,

– klenbičkových stropov,

– zhnitých drevených trámových stropov.

Zadný pohľad na objekt pred rekonštrukciou

Aby stavba vyhovela, vypracoval sa projekt statického zabezpečenia pozostávajúci z rozsiahlych a komplikovaných zabezpečovacích prác. Tento projekt bol následne odsúhlasený Krajským pamiatkovým úradom.

Po začatí prác sa vykonal ďalší statický prieskum pomocou sond navŕtaných do zeme, aby sa zistil skutočný stav základovej konštrukcie objektu a mohlo sa pristúpiť k návrhom opatrení na sanáciu základov.

Pamiatka na Zochovej č. 14 je tehlová 4-podlažná budova, ktorá je čiastočne podpivničená. Steny sú vymurované z plnej pálenej tehly a hlinenej malty s veľmi malou prímesou vápna. Toto murivo sa vyznačuje nízkou pevnosťou, preto sa malta veľmi ľahko oddeľuje od tehly, čo v konečnom dôsledku spôsobuje celkový rozpad budovy. Suterén sa pravdepodobne v 30-tych rokoch 20.storočia rekonštruoval a to prestropením železobetónovým trámovým stropom, ktorý ako jediný strop ostáva nezbúraný.

Pohľad zo stavebnej jamy

Pohľad na prednú fasádu zabezpečenú proti zosunu

Začiatok búracích prác

Rekonštrukcia národnej kultúrnej pamiatky je oproti realizácii novostavby oveľa náročnejším procesom vzhľadom na prípravu uskutočňovaných prác, ale aj ich komplikovanejšie a zdĺhavejšie prevedenie. Keďže z fasády historickej budovy ostáva zachované torzo (bude obnovené za pomoci reštaurátorov), bolo potrebné najprv celý objekt vyčistiť od prechádzajúcej prevádzky a vybúrať nevyhovujúce časti budovy skôr, než nastala samotná prestavba objektu.

 

Počas celého trvania prác, na tejto viac než 120-ročnej budove, sa musia prísne dodržiavať všetky predpisy bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

 

Použité materiály dávno nespĺňajú svoju funkciu a tak sa počas búracích prác dali jednotlivé rady vymurovaných tehál rozoberať ručne bez použitia akéhokoľvek náradia.

Postup pri realizácii búracích prác

Zvoliť správny postup pri realizácií búracích a zabezpečovacích prác bol veľmi náročný. Každý jeden nesprávny krok môže spôsobiť veľké škody. V projekte je síce navrhnutý postup prác, no pri každej činnosti sa odhaľujú ďalšie a ďalšie problémy, ktoré je potrebné pohotovo riešiť. To si vyžaduje aj následnú zmenu pôvodného plánu, čo sťažuje a predlžuje celý priebeh prác. Navyše ak ide o národnú kultúrnu pamiatku, je tomu tak dvakrát. Avšak pri takýchto starých stavbách sa tomu nemožno vyhnúť.

Celý objekt nemal pevné základy. Budova bola založená na slabých a nekompaktných základoch murovaných z kameňa na hlinenú maltu, ktorá zdžala pokope asi len silou vôle. Preto každý zásah do konštrukcie musí byť vopred konzultovaný so statikom, prípadne s krajským pamiatkovým úradom.

Z celej stavby sme odstránili strešnú konštrukciu, poškodené zvislé konštrukcie, vykonali sme sanáciu stropných a schodišťových konštrukcií a sanáciu základov.

 

Je veľmi náročné obnoviť budovu tak, aby sa zachovala len predná fasáda bez porušenia. Jednotlivé práce preto nasledujú pomaly po sebe, aby nedošlo k zosuvu budovy. 

Zabezpečenie stability torza

Prvým krokom bolo zabezpečenie celej stavby. Všetky stropné konštrukcie a schodiská sme podstojkovali sústavou stojek, ktoré prenášajú zaťaženie zo stropných konštrukcií. Následne sme zabezpečili uličnú stenu a zvýšili stabilitu celého torza. Pred samotný objekt sa vybudovalo lešenie s ochranou sieťou, cez ktoré sme sa mohli dostať na jednotlivé podlažia.

Aby sme zabezpečili stabilitu torza, ktoré ostáva pôvodné, použili sme oceľové kotvy. Tie sme ukotvili  z jednej strany do fasády a z druhej strany do konštrukcie, aby sa tým zabránilo zosuvu celej konštrukcie fasády. Pre čo najefektívnejší účinok sme ukotvili dokopy 44 kusov, každé dva metre od seba na úrovni stropu. Po vybudovaní nových stropných konštrukcií schopných preniesť zaťaženie z fasády, budú tieto kotvy odstránené. Tak isto sme museli dočasne zamurovať aj všetky voľné otvory vo fasáde, aby nedošlo k potrhaniu celého celku pri prenášaní síl. Následne sme pristúpili k odstráneniu strešnej konštrukcie.

Statické zabezpečenie uličnej fasády

Zadný pohľad na stavbu

Nebezpečné sadanie fasády

Už pri prvých prácach sme si všimli nebezpečné sadanie prednej fasády. Prizvaný statik posúdil, že musíme pristúpiť aj k ďalšiemu zabezpečeniu prednej steny. Návrh bol vybudovať určitú časť dosky nad prvým nadzemným podlažím, ktorá by mala stužiť prednú stenu s nosnou vnútornou stenou rovnobežnou s fasádou.

Odstránili sme teda časť tejto stropnej dosky, po obvode sme vytvorili drážky na novú výstuž a prepojenie konštrukcií. Následne sme vytvorili novú stropnú dosku s navrhovanou triedou betónu a predpísanou stropnou výstužou. Navrhované riešenie však nebolo účinné, pretože stredová nosná stena nie je dostatočne pevná, aby preniesla celé zaťaženie z fasády.

Preto došlo k ďalšiemu rokovaniu so statikom. Jeden z návrhov bolo vytvoriť priehradovú konštrukciu, ktorá by spájala fasádu a stredovú stenu po jednotlivých podlažiach. To sa však nepovažovalo za reálnu pomoc pri zabezpečení stability. Statik nakoniec odsúhlasil dobudovanie celej stropnej konštrukcie zarovno s doskou, ktorá bola už vybudovaná nad prvým nadzemným podlažím. Tým sme zväčšili stabilitu celej konštrukcie. Toto riešenie je síce drahšie z dôvodu postupnej betonáže dosky, oproti tomu, keby sa stropná doska realizovala v jednom kuse, ale nepredvídateľné situácie si žiadajú aj takéto riešenia.

 

Zachovanie neporušenej prednej fasády je v tomto prípade najvyššou prioritou.

Stiesnené podmienky počas búracích prác

Keď sa nám podarilo zastaviť posun prednej fasády, mohli sme ďalej postupovať v sanácií stropných konštrukcií naplánovaných zhora nadol. Na uskutočnenie týchto prác je potrebný žeriav, ktorý je z dôvodu stiesnených podmienok, umiestnený v areáli susedného objektu.

Stropné konštrukcie, ktoré sú pôvodné, ako aj drevené trámové stropy sa museli najskôr opatrne rozobrať. Neskôr sa vytvorila škára na uloženie výstuže a napustenie cementového špricu, osadenie stropnej výstuže a následná betonáž. Takto sa postupne vytvorili nové stropné konštrukcie, okrem stropu, ktorý bol vybudovaný ako prvý nad 1. NP a stropu v suteréne, ktorý už dávnejšie prešiel rekonštrukciou prestropením pôvodného trámového stropu na železobetónový.

Vybudovanie nového nosného systému na pevných základoch

Po statickej sanácií stropov sme pristúpili k vybúraniu zvislých konštrukcií. Tu sa naopak postupovalo zdola nahor. Tento postup je opačný, pretože v mieste pôvodných stien sa musia vybudovať železobetónové stĺpy, ktoré budú prenášať zaťaženie zo stropných dosiek do základov. Aby sme mohli realizovať železobetónové stĺpy, musí byť pod nimi vytvorený pevný základ.

Keďže nie sú zachované pôvodné plány budovy, pri návrhu projektu zodpovední projektanti nevedeli presne navrhnúť typ základovej konštrukcie. Vyhotovili sme  sondy z prvého podlažia do základov, podľa ktorých sa určilo správne riešenie.

V pôvodnom projekte boli navrhnuté základové pásy, ktoré by prebiehali popod novovytvorené železobetónové stĺpy. Sondy však ukázali, že takýto návrh nie je potrebný a postačujúce je vložiť výstuže do pôvodného betónu, ktorý tvorí základ budovy.

Vybudovanie nových nosných stĺpov sme realizovali vyrezaním povoleného požadovaného množstva muriva zo stredovej steny. Následne sme vybudovali debnenie pre stĺpy, ukotvila sa výstuž a pristúpilo sa k betonáži. Takto postupne sa postavia všetky stĺpy na jednotlivých podlažiach a tým sa vytvorí nový nosný systém zabezpečujúci stabilitu celej budovy. Po týchto opatreniach môžeme pristúpiť k odstráneniu zbytku nevyhovujúcich zvislých konštrukcií a dobudovaniu hrubej stavby objektu.

Fotky Martin Viazanko – www.viazanko.sk

Ako sa môžete sami presvedčiť, realizácia búracích prác a statickej sanácie konštrukcií historickej pamiatky je veľmi komplikovaný proces, ktorý musí byť dôsledne naplánovaný. Zároveň treba počítať s nečakanými situáciami a byť pripravený ich rýchlo riešiť. Všetky uskutočňované práce na danej stavbe sú riadené našimi stavbyvedúcimi a stavebnými technikmi s dlhoročnou praxou, ktorá hrá dôležitú rolu pri hľadaní najvhodnejšieho riešenia. Tieto riešenia musia byť nie len čo najekonomickejšie, ale predovšetkým nesmú ísť na úkor kvality.

Ak chcete vedieť ako pokračujeme pri realizácii projektu, sledujte náš blog alebo sa prihláste na odber noviniek a my vás budeme informovať.

Minule sme vám predstavili projekt Zochova X, na ktorého realizácii sa naša firma podieľa. Ide o rekonštrukciu národnej kultúrnej pamiatky a jej následnú dostavbu s cieľom vytvoriť Polyfunkčný dom. Na základe rozhodnutia Krajského pamiatkového úradu o zachovaní pôvodného stavu niektorých častí, v sebe tento projekt zahŕňa zrekonštruovanie historickej časti budovy a dobudovanie nového komplexu. V tomto článku sa bližšie pozrieme na to ako prebiehali búracie práce a sanácia koštrukcií.

Záver statika: „Je to staticky nevyhovujúca stavba.“

Pred začatím búracích prác bol vykonaný statický vizuálny prieskum. Tento prieskum zhodnotil národnú kultúrnu pamiatku ako schátranú stavbu s početnými havarijnými poruchami:

– nosného muriva,

– klenbových tehlových pásov,

– skorodovaných oceľových nosníkov,

– klenbičkových stropov,

– zhnitých drevených trámových stropov.

Zadný pohľad na objekt pred rekonštrukciou

Aby stavba vyhovela, vypracoval sa projekt statického zabezpečenia pozostávajúci z rozsiahlych a komplikovaných zabezpečovacích prác. Tento projekt bol následne odsúhlasený Krajským pamiatkovým úradom.

Po začatí prác sa vykonal ďalší statický prieskum pomocou sond navŕtaných do zeme, aby sa zistil skutočný stav základovej konštrukcie objektu a mohlo sa pristúpiť k návrhom opatrení na sanáciu základov.

Pamiatka na Zochovej č. 14 je tehlová 4-podlažná budova, ktorá je čiastočne podpivničená. Steny sú vymurované z plnej pálenej tehly a hlinenej malty s veľmi malou prímesou vápna. Toto murivo sa vyznačuje nízkou pevnosťou, preto sa malta veľmi ľahko oddeľuje od tehly, čo v konečnom dôsledku spôsobuje celkový rozpad budovy. Suterén sa pravdepodobne v 30-tych rokoch 20.storočia rekonštruoval a to prestropením železobetónovým trámovým stropom, ktorý ako jediný strop ostáva nezbúraný.

Pohľad zo stavebnej jamy

Pohľad na prednú fasádu zabezpečenú proti zosunu

Začiatok búracích prác

Rekonštrukcia národnej kultúrnej pamiatky je oproti realizácii novostavby oveľa náročnejším procesom vzhľadom na prípravu uskutočňovaných prác, ale aj ich komplikovanejšie a zdĺhavejšie prevedenie. Keďže z fasády historickej budovy ostáva zachované torzo (bude obnovené za pomoci reštaurátorov), bolo potrebné najprv celý objekt vyčistiť od prechádzajúcej prevádzky a vybúrať nevyhovujúce časti budovy skôr, než nastala samotná prestavba objektu.

 

Počas celého trvania prác, na tejto viac než 120-ročnej budove, sa musia prísne dodržiavať všetky predpisy bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

 

Použité materiály dávno nespĺňajú svoju funkciu a tak sa počas búracích prác dali jednotlivé rady vymurovaných tehál rozoberať ručne bez použitia akéhokoľvek náradia.

Postup pri realizácii búracích prác

Zvoliť správny postup pri realizácií búracích a zabezpečovacích prác bol veľmi náročný. Každý jeden nesprávny krok môže spôsobiť veľké škody. V projekte je síce navrhnutý postup prác, no pri každej činnosti sa odhaľujú ďalšie a ďalšie problémy, ktoré je potrebné pohotovo riešiť. To si vyžaduje aj následnú zmenu pôvodného plánu, čo sťažuje a predlžuje celý priebeh prác. Navyše ak ide o národnú kultúrnu pamiatku, je tomu tak dvakrát. Avšak pri takýchto starých stavbách sa tomu nemožno vyhnúť.

Celý objekt nemal pevné základy. Budova bola založená na slabých a nekompaktných základoch murovaných z kameňa na hlinenú maltu, ktorá zdžala pokope asi len silou vôle. Preto každý zásah do konštrukcie musí byť vopred konzultovaný so statikom, prípadne s krajským pamiatkovým úradom.

Z celej stavby sme odstránili strešnú konštrukciu, poškodené zvislé konštrukcie, vykonali sme sanáciu stropných a schodišťových konštrukcií a sanáciu základov.

 

Je veľmi náročné obnoviť budovu tak, aby sa zachovala len predná fasáda bez porušenia. Jednotlivé práce preto nasledujú pomaly po sebe, aby nedošlo k zosuvu budovy. 

Zabezpečenie stability torza

Prvým krokom bolo zabezpečenie celej stavby. Všetky stropné konštrukcie a schodiská sme podstojkovali sústavou stojek, ktoré prenášajú zaťaženie zo stropných konštrukcií. Následne sme zabezpečili uličnú stenu a zvýšili stabilitu celého torza. Pred samotný objekt sa vybudovalo lešenie s ochranou sieťou, cez ktoré sme sa mohli dostať na jednotlivé podlažia.

Aby sme zabezpečili stabilitu torza, ktoré ostáva pôvodné, použili sme oceľové kotvy. Tie sme ukotvili  z jednej strany do fasády a z druhej strany do konštrukcie, aby sa tým zabránilo zosuvu celej konštrukcie fasády. Pre čo najefektívnejší účinok sme ukotvili dokopy 44 kusov, každé dva metre od seba na úrovni stropu. Po vybudovaní nových stropných konštrukcií schopných preniesť zaťaženie z fasády, budú tieto kotvy odstránené. Tak isto sme museli dočasne zamurovať aj všetky voľné otvory vo fasáde, aby nedošlo k potrhaniu celého celku pri prenášaní síl. Následne sme pristúpili k odstráneniu strešnej konštrukcie.

Statické zabezpečenie uličnej fasády

Zadný pohľad na stavbu

Nebezpečné sadanie fasády

Už pri prvých prácach sme si všimli nebezpečné sadanie prednej fasády. Prizvaný statik posúdil, že musíme pristúpiť aj k ďalšiemu zabezpečeniu prednej steny. Návrh bol vybudovať určitú časť dosky nad prvým nadzemným podlažím, ktorá by mala stužiť prednú stenu s nosnou vnútornou stenou rovnobežnou s fasádou.

Odstránili sme teda časť tejto stropnej dosky, po obvode sme vytvorili drážky na novú výstuž a prepojenie konštrukcií. Následne sme vytvorili novú stropnú dosku s navrhovanou triedou betónu a predpísanou stropnou výstužou. Navrhované riešenie však nebolo účinné, pretože stredová nosná stena nie je dostatočne pevná, aby preniesla celé zaťaženie z fasády.

Preto došlo k ďalšiemu rokovaniu so statikom. Jeden z návrhov bolo vytvoriť priehradovú konštrukciu, ktorá by spájala fasádu a stredovú stenu po jednotlivých podlažiach. To sa však nepovažovalo za reálnu pomoc pri zabezpečení stability. Statik nakoniec odsúhlasil dobudovanie celej stropnej konštrukcie zarovno s doskou, ktorá bola už vybudovaná nad prvým nadzemným podlažím. Tým sme zväčšili stabilitu celej konštrukcie. Toto riešenie je síce drahšie z dôvodu postupnej betonáže dosky, oproti tomu, keby sa stropná doska realizovala v jednom kuse, ale nepredvídateľné situácie si žiadajú aj takéto riešenia.

 

Zachovanie neporušenej prednej fasády je v tomto prípade najvyššou prioritou.

Stiesnené podmienky počas búracích prác

Keď sa nám podarilo zastaviť posun prednej fasády, mohli sme ďalej postupovať v sanácií stropných konštrukcií naplánovaných zhora nadol. Na uskutočnenie týchto prác je potrebný žeriav, ktorý je z dôvodu stiesnených podmienok, umiestnený v areáli susedného objektu.

Stropné konštrukcie, ktoré sú pôvodné, ako aj drevené trámové stropy sa museli najskôr opatrne rozobrať. Neskôr sa vytvorila škára na uloženie výstuže a napustenie cementového špricu, osadenie stropnej výstuže a následná betonáž. Takto sa postupne vytvorili nové stropné konštrukcie, okrem stropu, ktorý bol vybudovaný ako prvý nad 1. NP a stropu v suteréne, ktorý už dávnejšie prešiel rekonštrukciou prestropením pôvodného trámového stropu na železobetónový.

Vybudovanie nového nosného systému na pevných základoch

Po statickej sanácií stropov sme pristúpili k vybúraniu zvislých konštrukcií. Tu sa naopak postupovalo zdola nahor. Tento postup je opačný, pretože v mieste pôvodných stien sa musia vybudovať železobetónové stĺpy, ktoré budú prenášať zaťaženie zo stropných dosiek do základov. Aby sme mohli realizovať železobetónové stĺpy, musí byť pod nimi vytvorený pevný základ.

Keďže nie sú zachované pôvodné plány budovy, pri návrhu projektu zodpovední projektanti nevedeli presne navrhnúť typ základovej konštrukcie. Vyhotovili sme  sondy z prvého podlažia do základov, podľa ktorých sa určilo správne riešenie.

V pôvodnom projekte boli navrhnuté základové pásy, ktoré by prebiehali popod novovytvorené železobetónové stĺpy. Sondy však ukázali, že takýto návrh nie je potrebný a postačujúce je vložiť výstuže do pôvodného betónu, ktorý tvorí základ budovy.

Vybudovanie nových nosných stĺpov sme realizovali vyrezaním povoleného požadovaného množstva muriva zo stredovej steny. Následne sme vybudovali debnenie pre stĺpy, ukotvila sa výstuž a pristúpilo sa k betonáži. Takto postupne sa postavia všetky stĺpy na jednotlivých podlažiach a tým sa vytvorí nový nosný systém zabezpečujúci stabilitu celej budovy. Po týchto opatreniach môžeme pristúpiť k odstráneniu zbytku nevyhovujúcich zvislých konštrukcií a dobudovaniu hrubej stavby objektu.

Fotky Martin Viazanko – www.viazanko.sk

Ako sa môžete sami presvedčiť, realizácia búracích prác a statickej sanácie konštrukcií historickej pamiatky je veľmi komplikovaný proces, ktorý musí byť dôsledne naplánovaný. Zároveň treba počítať s nečakanými situáciami a byť pripravený ich rýchlo riešiť. Všetky uskutočňované práce na danej stavbe sú riadené našimi stavbyvedúcimi a stavebnými technikmi s dlhoročnou praxou, ktorá hrá dôležitú rolu pri hľadaní najvhodnejšieho riešenia. Tieto riešenia musia byť nie len čo najekonomickejšie, ale predovšetkým nesmú ísť na úkor kvality.

Ak chcete vedieť ako pokračujeme pri realizácii projektu, sledujte náš blog alebo sa prihláste na odber noviniek a my vás budeme informovať.

Máte vypracovaný projekt a hľadáte stavebnú firmu? Alebo potrebujete konzultáciu?

Neváhajte nás kontaktovať na tel.č. 0901 900 500 alebo mailom assyx@blog.assyx.sk.

Prejsť na kontaktnú stránku

Máte vypracovaný projekt a hľadáte stavebnú firmu? Alebo potrebujete konzultáciu?

Neváhajte nás kontaktovať na tel.č. 0901 900 500 alebo mailom assyx@blog.assyx.sk.

Prejsť na kontaktnú stránku