V minulom článku sme si v rýchlosti predstavili nový projekt Polyfunkčného centra Panónka, na ktorom sa naša firma podieľa od augusta tohto roku. Dnes sa na tento polyfunkčný dom pozrieme detailnejšie. Dozviete sa viac o zariadení staveniska, o založení objektu či to ako sme vyriešili situáciu s podzemnou vodou. Na záver si priblížime priebeh zemných a výkopových prác, aj to aké stavebné stroje sme pri realizácii týchto prác použili.

83 nových bytových jednotiek a vlastné podzemné parkovisko

Táto novostavba, nachádzajú sa na Panónskej ceste v mestskej časti Petržalka, je navrhnutá ako desať podlažný objekt s dvoma podzemnými podlažiami určenými na parkovanie pre budúcich  obyvateľov. Obyvatelia bytového domu vlastné podzemné parkovisko jednoznačne ocenia, keďže nájsť miesto na parkovanie v Bratislave, býva niekedy veľmi náročné. Obzvlášť v zastavanejších územiach, ktorým rozhodne táto časť Petržalky je.

Prvé nadzemné podlažie je určené na obchodné účely. Vybudovaných tu bude až 11 polyfunkčných priestorov. Tieto priestory budú prenajímané za účelom zlepšenia občianskej vybavenosti.

Na ostatných nadzemných podlažiach sa budú nachádzať bytové jednotky. Dokopy tak vznikne 83 nových bytov s vlastnou terasou alebo loggiou. Posledné najvyššie podlažie obsahuje spoločné detské ihrisko a párty terasu pre obyvateľov bytového domu.

Zariadenie staveniska

V okamihu prevzatia staveniska od investora bolo ako prvé potrebné pristúpiť k jeho zariadeniu. Zariadenie staveniska predstavuje súbor zariadení, strojov, komunikácií a inžinierskych prípojok, ktoré sú dočasného charakteru a slúžia výhradne len pri výstavbe objektu. Jedná sa o oplotenie okolo hranice celého pozemku, vstupnej brány na stavenisko z miestnej komunikácie a vrátnice,  osvetlenie celého staveniska, kancelárske kontajnery (Unimo bunky), mobilné wc pre pracovníkov a iné. Taktiež bolo potrebné vytýčiť existujúce inžinierske siete, ako aj zamerať polohovo a výškovo susedný podchod, ktorý sa nachádza len pár metrov od plánovaného objektu.

Potrebné bolo vybudovať staveniskovú prípojku elektriny z rozvodnej siete cez staveniskový rozvádzač s vlastným meraním. Tá slúži na napojenie potrebných mechanizmov ako vežový žeriav, osvetlenie staveniska, napojenie kontajnerov na elektrickú energiu. Rovnako sme vybudovali aj staveniskovú prípojku vody, z ktorej čerpáme vodu potrebnú k stavebným prácam. Na jej mieste sa v procese výstavby vytvorí nová vodovodná prípojka (šachta), ktorá bude slúžiť samotnému objektu.

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Zariadenie staveniska sa počas výstavby bude postupne meniť a prispôsobovať aktuálnym potrebám, stavebným prácam, ako aj zapojeniu všetkých subdodávateľov podieľajúcich sa spolu s nami na výstavbe. Počas celej realizácie je pri všetkých činnostiach na stavenisku na prvom mieste ochrana zdravia všetkých pracovníkov a ich bezpečnosť pri práci. Preto dbáme, aby všetci rešpektovali pravidlá bezpečnosti o ochrane zdravia pri práci, zákon o požiarnej ochrane, ako aj dodržovali požiadavky vyplývajúce z nariadení.

 

Len tak môže byť dodržaná maximálna bezpečnosť všetkých osôb na stavbe.

Založenie objektu komplikovala podzemná voda

Samotné založenie objektu je v tejto časti náročné. Celá mestská časť Bratislavy Petržalka je známa vysokou hladinou podzemnej vody a územie pozdĺž Panónskej cesty nie je výnimkou. Hladina podzemnej vody v tomto mieste je 6,34 metra pod povrchom. To je pri projekte s dvoma podzemnými podlažiami značný problém.

V pôvodných plánoch sa uvažovalo so základovou doskou v hĺbke 6,1 metra a v miestach zhrubnutia dosky až v hĺbke 6,6 metra. Z toho vyplýva, že podzemná voda by zasahovala do stavebnej jamy. To by komplikovalo nielen samotné výkopové práce, ale predovšetkým realizáciu základovej dosky a podzemných podlaží. V takom prípade by sme museli pristúpiť k riešeniu neustáleho odčerpávania vody až do vybudovania podzemných monolitických konštrukcií a dostatočnej hydroizolácie proti tlakovej vode.

Po konzultáciách s investorom a statikom sa navrhlo nové riešenie zmeniť hrúbku základovej dosky z pôvodne navrhovaných 0,7 na 0,55 metra. Tým sa zmenili veľkosti „priehlbní“ – zhrubnuté časti základovej dosky,  ktoré boli navrhované pod stĺpmi v suterénnej časti a tvoria nosný systém podzemných podlaží.

Zmenšenie rozmerov týchto priehlbní umožňuje technológia spoločnosti Keller, ktorá rieši komplexne problematiku špeciálneho zakladania stavieb, pričom používa vlastné metódy, ktorých myšlienka je vo vylepšení základovej pôdy a v injektáži. Na projekte bytového domu Panónka je využitá technológia tryskovej injektáže na paženie a tesnenie stavebnej jamy a tryskané mikropilóty – stĺpy Soilcrete v mieste pôvodných priehlbní. Takto pažená stavebná jama nám umožní maximálne využitie stavebného pozemku.

Počas celej realizácie spodnej stavby musíme byť neustále v pohotovosti, pretože prípadný výskyt vody by mohol spôsobiť nemalé problémy. Po vybudovaní hydroizolácie spodnej stavy sa uskutočnilo niekoľko iskrových skúšok, ktoré poslúžili na overenie funkčnosti použitej hydroizolácie. Žiadna chyba nebola nájdená, preto sme mohli pristúpiť k vyhotoveniu podkladového betónu a celej základovej dosky pod podzemným podlažím.

Jedným z problémov pri výkopových prácach bol susedný objekt nachádzajúci sa v tesnej blízkosti s bytovým domom.

Aby sme počas stavebných prác nenarušili stabilitu susednej stavby, pri odkrývaní jeho základov sme zabezpečili podchytenie celého objektu pozdĺž jeho kratšej strany. Oba objekty sme museli od seba oddilatovať a to s použitím tepelnej izolácie, ktorá vypĺňa priestor medzi nimi (150-160mm). Budovy sa navzájom nemôžu priamo dotýkať, aby pri sadaní novej pristavovanej budovy nenarušila stabilitu už existujúcej budovy. Tepelná izolácia umožní mierny pohyb (stlačenie) v čase keď sa nová budova bude prispôsobovať.

Realizácia zemných a výkopových prác

Aby sme mohli dosiahnuť základovú škáru objektu, ktorý je 54 metrov dlhý, 18 metrov široký a siaha do hĺbky dvoch podzemných podlaží, museli sme vykopať  zeminu o objeme približne 8000 m3. Okrem samotného výkopu pod objektom sme vybudovali z dvoch strán zosvahovanie stavebnej jamy pre lepší prístup do jamy. Zosvahovanie je pozdĺž kratšej strany objektu a z pozdĺžnej strany objektu vnútri areálu staveniska.

Kratšia strana objektu, ktorá susedí priamo už s existujúcim objektom bola podchytená proti zosuvu. Z dôvodu tesnej blízkosti realizovaného objektu s existujúcou komunikáciou (Panónska cesta) sme túto pozdĺžnu stranu objektu zabezpečili tryskanou injektážou od spoločnosti Keller, ktorá poslúžila ako paženie tejto steny a zabránila jej zosuvu do staveniskovej jamy. V tomto mieste má jama tvar rovnej steny.

Jedná sa veľké množstvo zeminy a obmedzený priestor komplikoval situáciu.  Na spätné zásypy okolo objektu sme si ponechali určité množstvo zeminy, ktoré sme uskladnili priamo na stavenisku, konkrétne na jeho rohu, aby neprekážal pri stavebných prácach, ako dočasnú depóniu.

Realizácia výkopu prebiehala v troch etapách

1.Etapa

Celoplošný výkop približne 1 meter pod úroveň terénu. Z tejto úrovne prebiehalo pilotovanie mikropilót od spoločnosti Keller.

2. Etapa

Výkop asi 4 metre pod úroveň terénu. Z tejto úrovne sa kotvili pažiace steny, potrebné na zabezpečenie stavebnej jamy proti zosuvu zeminy.

3. Etapa

Dokončenie výkopu na úroveň základovej škáry. Po dosiahnutí tejto úrovne sme mohli pristúpiť k realizácii železobetónovej základovej dosky.

Vykopaná zemina sa odvážala zo stavby na ekologickú skládku, ktorá sa nachádza približne 5 kilometrov od staveniska na Kopčianskej ulici.

Pri výkopových prácach boli použité stavebné stroje z nášho vozového parku. Disponujeme rozsiahlou ponukou kvalitných strojov určených na zemné a výkopové práce. V dobe kedy tieto stroje nevyužívame na naše projekty, ich prenajímame iným firmám a živnostníkom. Kompletnú ponuku strojov na prenájom, aj s cenami, si môžete pozrieť tu.

Aby práce postupovali kontinuálne privolali sme na výpomoc spoločnosti, ktoré rovnako zabezpečujú zemné práce.

Pri zemných a výkopových prácach využívame stavebné stroje z nášho vozového parku

Pri realizácii zemných prác sme využili naše rýpadlo – nakladač NEW HOLLAND B115B s maximálnym objemom lyžice 1,2 m3. Toto minirýpadlo spolu s jeho mechanickými doplnkami hravo zvládne:

 • búracie práce,
 • výkopové práce,
 • podkopové práce,
 • zemné práce,

 • terénne úpravy,
 • prepravu a odvoz zeminy,
 • prepravu a odvoz iného sypkého materiálu.

Rovnako sme využili aj naše kompaktné pásové rýpadlo HITACHI 135 US, ktoré vďaka svojim rozmerom pri otáčaní minimálne presahuje vonkajší okraj gumených pásov. To je veľká výhoda pri výstavbe kanalizácii, vodovodov či komunikácii a terénnych úprav. Maximálny objem lyžice má 0,7 m3. Súčasťou bagra je aj naklápací ROTATOR ENGCON EC 15. Toto zariadenie je umiestnené medzi násadou rýpadla a lyžicou, či iným pracovným nástrojom. ROTATOR umožňuje súčasne naklápanie a neobmedzenú rotáciu lyžice.

Na odvoz zeminy sme použili náš trojstranný sklápač SCANIA R420 CB s pohonom všetkých kolies a objemom nákladného priestoru až 14 m3. Výhodou je možnosť vyklopenia nákladu aj do bočných strán auta.

Následne sme si na výkopy prenajali pásové rýpadlo Volvo 16 tonové a pásové rýpadlo Volvo 18 tonové, ktoré sme neskôr nahradili kolesovým rýpadlom Caterpillar 18 tonový. Denne sme využívali 7 až 8 nákladných áut na odvoz zeminy, ktoré neustále odvážali vykopanú zeminu na skládku.

Avšak naše stroje by neboli také účinné bez skúsených strojníkov, ktorí ich obsluhujú.

V týchto dňoch pracujeme na príprave a betonáži stien a stropu druhého podzemného podlažia. Doteraz vykonané stavebné práce prebiehali naozaj rýchlo aj napriek tomu, že sa pri výstavbe vyskytli nejaké problémy. Tie však naši skúsení stavbyvedúci a technici pohotovo vyriešili a úspešne sa popasovali s každou nečakanou situáciou.

Na výstavbe objektu pracujeme aj cez toto zimné obdobie, ktoré nečakane zasiahlo aj západnú časť Slovenska. Keďže nosná konštrukcia celej budovy je zo železobetónu, aby mohla prebiehať betonáž aj pri nižších teplotách pristúpili sme k vykurovaniu jednotlivých zabudovávaných časti. Tým umožníme aby betón dosiahol požadovanú pevnosť a nestratil svoju funkčnosť a kvalitu. Samozrejmosťou je používanie prímesí a prísad do čerstvého betónu, ktoré rovnako napomáhajú pri jeho tuhnutí. Aj vďaka tomu postupujeme podľa časového harmonogramu.

Chcete vedieť, či sa nám aj naďalej podarí dodržať harmonogram výstavby? Tak sledujte náš blog, v ktorom vám už čoskoro prinesieme informácie o tom ako postupujeme na tomto projekte.

Pokiaľ to nechcete zmeškať nechajte nám vašu emailovú adresu vo formulári a budete dostávať upozornenia o novinkách.

V minulom článku sme si v rýchlosti predstavili nový projekt Polyfunkčného centra Panónka, na ktorom sa naša firma podieľa od augusta tohto roku. Dnes sa na tento polyfunkčný dom pozrieme detailnejšie. Dozviete sa viac o zariadení staveniska, o založení objektu či to ako sme vyriešili situáciu s podzemnou vodou. Na záver si priblížime priebeh zemných a výkopových prác, aj to aké stavebné stroje sme pri realizácii týchto prác použili.

83 nových bytových jednotiek a vlastné podzemné parkovisko

Táto novostavba, nachádzajú sa na Panónskej ceste v mestskej časti Petržalka, je navrhnutá ako desať podlažný objekt s dvoma podzemnými podlažiami určenými na parkovanie pre budúcich  obyvateľov. Obyvatelia bytového domu vlastné podzemné parkovisko jednoznačne ocenia, keďže nájsť miesto na parkovanie v Bratislave, býva niekedy veľmi náročné. Obzvlášť v zastavanejších územiach, ktorým rozhodne táto časť Petržalky je.

Prvé nadzemné podlažie je určené na obchodné účely. Vybudovaných tu bude až 11 polyfunkčných priestorov. Tieto priestory budú prenajímané za účelom zlepšenia občianskej vybavenosti.

Na ostatných nadzemných podlažiach sa budú nachádzať bytové jednotky. Dokopy tak vznikne 83 nových bytov s vlastnou terasou alebo loggiou. Posledné najvyššie podlažie obsahuje spoločné detské ihrisko a párty terasu pre obyvateľov bytového domu.

Zariadenie staveniska

V okamihu prevzatia staveniska od investora bolo ako prvé potrebné pristúpiť k jeho zariadeniu. Zariadenie staveniska predstavuje súbor zariadení, strojov, komunikácií a inžinierskych prípojok, ktoré sú dočasného charakteru a slúžia výhradne len pri výstavbe objektu. Jedná sa o oplotenie okolo hranice celého pozemku, vstupnej brány na stavenisko z miestnej komunikácie a vrátnice,  osvetlenie celého staveniska, kancelárske kontajnery (Unimo bunky), mobilné wc pre pracovníkov a iné. Taktiež bolo potrebné vytýčiť existujúce inžinierske siete, ako aj zamerať polohovo a výškovo susedný podchod, ktorý sa nachádza len pár metrov od plánovaného objektu.

Potrebné bolo vybudovať staveniskovú prípojku elektriny z rozvodnej siete cez staveniskový rozvádzač s vlastným meraním. Tá slúži na napojenie potrebných mechanizmov ako vežový žeriav, osvetlenie staveniska, napojenie kontajnerov na elektrickú energiu. Rovnako sme vybudovali aj staveniskovú prípojku vody, z ktorej čerpáme vodu potrebnú k stavebným prácam. Na jej mieste sa v procese výstavby vytvorí nová vodovodná prípojka (šachta), ktorá bude slúžiť samotnému objektu.

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Zariadenie staveniska sa počas výstavby bude postupne meniť a prispôsobovať aktuálnym potrebám, stavebným prácam, ako aj zapojeniu všetkých subdodávateľov podieľajúcich sa spolu s nami na výstavbe. Počas celej realizácie je pri všetkých činnostiach na stavenisku na prvom mieste ochrana zdravia všetkých pracovníkov a ich bezpečnosť pri práci. Preto dbáme, aby všetci rešpektovali pravidlá bezpečnosti o ochrane zdravia pri práci, zákon o požiarnej ochrane, ako aj dodržovali požiadavky vyplývajúce z nariadení.

 

Len tak môže byť dodržaná maximálna bezpečnosť všetkých osôb na stavbe.

Založenie objektu komplikovala podzemná voda

Samotné založenie objektu je v tejto časti náročné. Celá mestská časť Bratislavy Petržalka je známa vysokou hladinou podzemnej vody a územie pozdĺž Panónskej cesty nie je výnimkou. Hladina podzemnej vody v tomto mieste je 6,34 metra pod povrchom. To je pri projekte s dvoma podzemnými podlažiami značný problém.

V pôvodných plánoch sa uvažovalo so základovou doskou v hĺbke 6,1 metra a v miestach zhrubnutia dosky až v hĺbke 6,6 metra. Z toho vyplýva, že podzemná voda by zasahovala do stavebnej jamy. To by komplikovalo nielen samotné výkopové práce, ale predovšetkým realizáciu základovej dosky a podzemných podlaží. V takom prípade by sme museli pristúpiť k riešeniu neustáleho odčerpávania vody až do vybudovania podzemných monolitických konštrukcií a dostatočnej hydroizolácie proti tlakovej vode.

Po konzultáciách s investorom a statikom sa navrhlo nové riešenie zmeniť hrúbku základovej dosky z pôvodne navrhovaných 0,7 na 0,55 metra. Tým sa zmenili veľkosti „priehlbní“ – zhrubnuté časti základovej dosky,  ktoré boli navrhované pod stĺpmi v suterénnej časti a tvoria nosný systém podzemných podlaží.

Zmenšenie rozmerov týchto priehlbní umožňuje technológia spoločnosti Keller, ktorá rieši komplexne problematiku špeciálneho zakladania stavieb, pričom používa vlastné metódy, ktorých myšlienka je vo vylepšení základovej pôdy a v injektáži. Na projekte bytového domu Panónka je využitá technológia tryskovej injektáže na paženie a tesnenie stavebnej jamy a tryskané mikropilóty – stĺpy Soilcrete v mieste pôvodných priehlbní. Takto pažená stavebná jama nám umožní maximálne využitie stavebného pozemku.

Počas celej realizácie spodnej stavby musíme byť neustále v pohotovosti, pretože prípadný výskyt vody by mohol spôsobiť nemalé problémy. Po vybudovaní hydroizolácie spodnej stavy sa uskutočnilo niekoľko iskrových skúšok, ktoré poslúžili na overenie funkčnosti použitej hydroizolácie. Žiadna chyba nebola nájdená, preto sme mohli pristúpiť k vyhotoveniu podkladového betónu a celej základovej dosky pod podzemným podlažím.

Jedným z problémov pri výkopových prácach bol susedný objekt nachádzajúci sa v tesnej blízkosti s bytovým domom.

Aby sme počas stavebných prác nenarušili stabilitu susednej stavby, pri odkrývaní jeho základov sme zabezpečili podchytenie celého objektu pozdĺž jeho kratšej strany. Oba objekty sme museli od seba oddilatovať a to s použitím tepelnej izolácie, ktorá vypĺňa priestor medzi nimi (150-160mm). Budovy sa navzájom nemôžu priamo dotýkať, aby pri sadaní novej pristavovanej budovy nenarušila stabilitu už existujúcej budovy. Tepelná izolácia umožní mierny pohyb (stlačenie) v čase keď sa nová budova bude prispôsobovať.

Realizácia zemných a výkopových prác

Aby sme mohli dosiahnuť základovú škáru objektu, ktorý je 54 metrov dlhý, 18 metrov široký a siaha do hĺbky dvoch podzemných podlaží, museli sme vykopať  zeminu o objeme približne 8000 m3. Okrem samotného výkopu pod objektom sme vybudovali z dvoch strán zosvahovanie stavebnej jamy pre lepší prístup do jamy. Zosvahovanie je pozdĺž kratšej strany objektu a z pozdĺžnej strany objektu vnútri areálu staveniska.

Kratšia strana objektu, ktorá susedí priamo už s existujúcim objektom bola podchytená proti zosuvu. Z dôvodu tesnej blízkosti realizovaného objektu s existujúcou komunikáciou (Panónska cesta) sme túto pozdĺžnu stranu objektu zabezpečili tryskanou injektážou od spoločnosti Keller, ktorá poslúžila ako paženie tejto steny a zabránila jej zosuvu do staveniskovej jamy. V tomto mieste má jama tvar rovnej steny.

Jedná sa veľké množstvo zeminy a obmedzený priestor komplikoval situáciu.  Na spätné zásypy okolo objektu sme si ponechali určité množstvo zeminy, ktoré sme uskladnili priamo na stavenisku, konkrétne na jeho rohu, aby neprekážal pri stavebných prácach, ako dočasnú depóniu.

Realizácia výkopu prebiehala v troch etapách

1.Etapa

Celoplošný výkop približne 1 meter pod úroveň terénu. Z tejto úrovne prebiehalo pilotovanie mikropilót od spoločnosti Keller.

2. Etapa

Výkop asi 4 metre pod úroveň terénu. Z tejto úrovne sa kotvili pažiace steny, potrebné na zabezpečenie stavebnej jamy proti zosuvu zeminy.

3. Etapa

Dokončenie výkopu na úroveň základovej škáry. Po dosiahnutí tejto úrovne sme mohli pristúpiť k realizácii železobetónovej základovej dosky.

Vykopaná zemina sa odvážala zo stavby na ekologickú skládku, ktorá sa nachádza približne 5 kilometrov od staveniska na Kopčianskej ulici.

Pri výkopových prácach boli použité stavebné stroje z nášho vozového parku. Disponujeme rozsiahlou ponukou kvalitných strojov určených na zemné a výkopové práce. V dobe kedy tieto stroje nevyužívame na naše projekty, ich prenajímame iným firmám a živnostníkom. Kompletnú ponuku strojov na prenájom, aj s cenami, si môžete pozrieť tu.

Aby práce postupovali kontinuálne privolali sme na výpomoc spoločnosti, ktoré rovnako zabezpečujú zemné práce.

Pri zemných a výkopových prácach využívame stavebné stroje z nášho vozového parku

Pri realizácii zemných prác sme využili naše rýpadlo – nakladač NEW HOLLAND B115B s maximálnym objemom lyžice 1,2 m3. Toto minirýpadlo spolu s jeho mechanickými doplnkami hravo zvládne:

 • búracie práce,
 • výkopové práce,
 • podkopové práce,
 • zemné práce,

 • terénne úpravy,
 • prepravu a odvoz zeminy,
 • prepravu a odvoz iného sypkého materiálu.

Rovnako sme využili aj naše kompaktné pásové rýpadlo HITACHI 135 US, ktoré vďaka svojim rozmerom pri otáčaní minimálne presahuje vonkajší okraj gumených pásov. To je veľká výhoda pri výstavbe kanalizácii, vodovodov či komunikácii a terénnych úprav. Maximálny objem lyžice má 0,7 m3. Súčasťou bagra je aj naklápací ROTATOR ENGCON EC 15. Toto zariadenie je umiestnené medzi násadou rýpadla a lyžicou, či iným pracovným nástrojom. ROTATOR umožňuje súčasne naklápanie a neobmedzenú rotáciu lyžice.

Na odvoz zeminy sme použili náš trojstranný sklápač SCANIA R420 CB s pohonom všetkých kolies a objemom nákladného priestoru až 14 m3. Výhodou je možnosť vyklopenia nákladu aj do bočných strán auta.

Následne sme si na výkopy prenajali pásové rýpadlo Volvo 16 tonové a pásové rýpadlo Volvo 18 tonové, ktoré sme neskôr nahradili kolesovým rýpadlom Caterpillar 18 tonový. Denne sme využívali 7 až 8 nákladných áut na odvoz zeminy, ktoré neustále odvážali vykopanú zeminu na skládku.

Avšak naše stroje by neboli také účinné bez skúsených strojníkov, ktorí ich obsluhujú.

V týchto dňoch pracujeme na príprave a betonáži stien a stropu druhého podzemného podlažia. Doteraz vykonané stavebné práce prebiehali naozaj rýchlo aj napriek tomu, že sa pri výstavbe vyskytli nejaké problémy. Tie však naši skúsení stavbyvedúci a technici pohotovo vyriešili a úspešne sa popasovali s každou nečakanou situáciou.

Na výstavbe objektu pracujeme aj cez toto zimné obdobie, ktoré nečakane zasiahlo aj západnú časť Slovenska. Keďže nosná konštrukcia celej budovy je zo železobetónu, aby mohla prebiehať betonáž aj pri nižších teplotách pristúpili sme k vykurovaniu jednotlivých zabudovávaných časti. Tým umožníme aby betón dosiahol požadovanú pevnosť a nestratil svoju funkčnosť a kvalitu. Samozrejmosťou je používanie prímesí a prísad do čerstvého betónu, ktoré rovnako napomáhajú pri jeho tuhnutí. Aj vďaka tomu postupujeme podľa časového harmonogramu.

Chcete vedieť, či sa nám aj naďalej podarí dodržať harmonogram výstavby? Tak sledujte náš blog, v ktorom vám už čoskoro prinesieme informácie o tom ako postupujeme na tomto projekte.

Pokiaľ to nechcete zmeškať nechajte nám vašu emailovú adresu vo formulári a budete dostávať upozornenia o novinkách.

Hľadáte firmu na realizáciu zemných a výkopových prác?

Zabezpečíme ich kompletnú realizáciu. V prípade potreby aj ďalšie doplnkové práce.

ZISTIŤ VIAC O ZEMNÝCH A VÝPOKOVÝCH PRÁCACH

Hľadáte firmu na realizáciu zemných a výkopových prác?

Zabezpečíme ich kompletnú realizáciu. V prípade potreby aj ďalšie doplnkové práce.

ZISTIŤ VIAC O ZEMNÝCH A VÝPOKOVÝCH PRÁCACH